SDIC Power Holdings Co., Ltd

Main Market

12F, No. 147 Building
Xizhimen Nanxiao Street
Xicheng District
Beijing
100034
China

www.sdicpower.com

AUDITOR

BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP

LAW FIRM

Clifford Chance

Fangda Partners

REGISTRAR

Citibank N.A.